Δελτία Τύπου 2012

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου της 28/11/2012 - Σχολιασμός Αποτελεσμάτων Περιόδου 01.07.2012 - 30.09.2012

28/11/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ε.Β.Ζ. Α.Ε.

Περιόδου 01.07.2012 – 30.09.2012

Χρήσης 2012/2013

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.» στη συνεδρίασή του την Δευτέρα 26/11/2012 ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου της για την περίοδο 01/07/2012 έως 30/09/2012. Σύμφωνα με τα εγκριθέντα οικονομικά στοιχεία ο κύκλος των εργασιών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθε σε 50.706,67 χιλ. € αυξημένος κατά 7,48% έναντι της αντίστοιχης περσινής χρήσης. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών εταιρειών της Σερβίας) ανήλθε σε 76.113,31 χιλ. € αυξημένος κατά 24,94% έναντι της περσινής χρήσης.

Το Μικτό Περιθώριο Κέρδους της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθε σε 14,74% έναντι 17,16% της περσινής χρήσης. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε 22,65% έναντι 25,16% της περσινής χρήσης.

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθαν σε κέρδη 5.262,34 χιλ. € έναντι κερδών 4.693,05 χιλ. € της αντίστοιχης περσινής χρήσης, σημειώνοντας αύξηση  12,13%. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε κέρδη 14.233,02 χιλ. € έναντι κερδών 9.617,28 χιλ. €, αυξημένα κατά 47,99%.

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. παρουσίασαν κέρδη 713,54 χιλ. € έναντι κερδών 306,88 χιλ. € της αντίστοιχης περσινής χρήσης, αυξημένα κατά 132,51%. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε κέρδη 8.613,58 χιλ. € έναντι κερδών 4.269,92 χιλ. € της περσινής χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 101,73%.

Τέλος τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρίας μετά φόρων παρουσίασαν κέρδη 236,57 χιλ. € έναντι κερδών 330,05 χιλ. € της αντίστοιχης περσινής χρήσης. Tα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων παρουσίασαν κέρδη 7.465,19 χιλ. € έναντι κερδών 3.172,89 χιλ. €  της αντίστοιχης περσινής χρήσης, αυξημένα κατά 135,28%.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01/07/2012 – 30/09/2012 δημοσιεύονται στον τύπο αύριο Πέμπτη 29/11/2012 στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και θα είναι διαθέσιμα, μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ebz.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr).

Τέλος η Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι μετά την έκδοση του ΦΕΚ 2556/20-09-12 με το οποίο η τευτλοκαλλιέργεια εντάσσεται για πέντε χρόνια σε καθεστώς Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (με επιδότηση 30€/στρέμμα) στις 23/11/12 εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση – Πρόσκληση προς τους τευτλοπαραγωγούς οι οποίοι πρέπει να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στην Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ή στις κατά τόπους Διευθύνσεις Γεωργίας μέχρι 28/12/2012.

Στο πλαίσιο των στενών χρονικών περιθωρίων οι κατά τόπους Γεωπονικές Υπηρεσίες της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. θα παρέχουν τεχνική υποστήριξη προς τους τευτλοπαραγωγούς ώστε οι αιτήσεις ένταξης στο Πρόγραμμα να υποβληθούν έγκαιρα.


Eπιστροφή...