Δελτία Τύπου 2013

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός Αποτελεσμάτων Περιόδου 01.07.2012 - 31.03.2013

31/05/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της 31/05/2013

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ε.Β.Ζ. Α.Ε.

Περιόδου 01.07.2012 – 31.03.2013

Χρήσης 2012/2013

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.» στη συνεδρίασή του την Τετάρτη 29/05/2013 ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου της για την περίοδο 01/07/2012 έως 31/03/2013. Σύμφωνα με τα εγκριθέντα οικονομικά στοιχεία ο κύκλος των εργασιών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθε σε 128.606,87 χιλ. € αυξημένος κατά 0,71% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών εταιρειών της Σερβίας) ανήλθε σε 179.860,90 χιλ. € αυξημένος κατά 5,55% έναντι της περσινής περιόδου.

 

Το Μικτό Περιθώριο Κέρδους της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθε σε 15,18% έναντι 16,12% της περσινής περιόδου. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε 20,09% έναντι 23,91% της περσινής περιόδου.

 

Σημειώνεται ότι η κλειόμενη περίοδος επιβαρύνθηκε με πρόβλεψη απομείωσης 9,5 εκατ.€ (1.7.2011 - 31.03.2012 - 4 εκατ.€) που αντιπροσωπεύει την εκτίμησή του Ομίλου για κινδύνους που ενδεχόμενα θα υποστεί σχετικά με εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και επενδύσεις, λόγω των γενικότερων εξελίξεων που σημειώνονται τα τελευταία χρόνια στην ελληνική οικονομία και κυρίως των ιδιαίτερων συνθηκών λειτουργίας της πραγματικής οικονομίας που χαρακτηρίζονται από σημαντικά προβλήματα ρευστότητας στην ελληνική αγορά. Σε κάθε περίπτωση, ο Όμιλος προσπαθεί να λαμβάνει τις απαραίτητες εξασφαλίσεις και εγγυήσεις έτσι ώστε να μετριάζονται ή και να εξαλείφονται ανάλογοι κίνδυνοι.  Παράλληλα πρέπει να τονισθεί ότι για τη τρέχουσα κλειόμενη περίοδο δεν πραγματοποιήθηκε ακόμη η Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις θυγατρικές της Σερβίας AD FABRICA SECERA SAJKASKA και AD FABRICA SECERA CRVENKA αναφορικά με τη διανομή μερίσματος στη μητρική εταιρία το οποίο συμπεριλήφθηκε στα αποτελέσματα της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης και αντιστοιχούσε σε 9,809 εκατ. €

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω γεγονότα, τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθαν σε κέρδη 5.059,08 χιλ. € έναντι κερδών 11.269,87 χιλ. € της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σημειώνοντας μείωση  55,11%. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε κέρδη 17.831,22 χιλ. € έναντι κερδών 26.695,02 χιλ. €, μειωμένα κατά 33,20%.

 

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. παρουσίασαν ζημιές 7.280,87 χιλ. € έναντι κερδών 6.514,39 χιλ. € της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε κέρδη 3.082,07 χιλ. € έναντι κερδών 7.324,75 χιλ. € της περσινής περιόδου.

 

Τέλος τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρίας μετά φόρων παρουσίασαν ζημιές 3.477,99 χιλ. € έναντι κερδών 6.548,45 χιλ. € της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Tα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων παρουσίασαν κέρδη 5.901,54 χιλ.€ έναντι κερδών 6.308,01 χιλ.€ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ενδεικτικά, μη λαμβανομένου υπόψη της καταχώρησης της πρόβλεψης απομείωσης που διενεργήθηκε στην κλειόμενη και στη προηγούμενη περίοδο, και μη λαμβανομένου υπόψη του μερίσματος ύψους 9.809 χιλ.€ που καταχωρήθηκε στη περσινή αντίστοιχη περίοδο τα αποτελέσματα μετά Φόρων της εταιρίας θα ανέρχονταν σε κέρδη 4.122,01 χιλ. € έναντι κερδών 739,45 χιλ. € της περσινής και του ομίλου σε κέρδη 13.501,54 χιλ. έναντι κερδών 10.308,01 χιλ.€ της αντίστοιχης περσινής περιόδου αντίστοιχα.

 

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01/07/2012 – 31/03/2013 θα είναι διαθέσιμα, μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ebz.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr).


Eπιστροφή...