Δελτία Τύπου 2013

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου 29/11/2013 Οικονομικά Αποτελέσματα τριμήνου

29/11/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ε.Β.Ζ. Α.Ε.

Περιόδου 01.07.2013 - 30.09.2013 της Χρήσης 2013/2014

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.» στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 28/11/2013 ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου της για την περίοδο 01/07/2013 έως 30/09/2013. Σύμφωνα με τα εγκριθέντα οικονομικά στοιχεία ο κύκλος εργασιών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. διαμορφώθηκε σε 33.606,90 χιλ. € μειωμένος κατά 33,72% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών εταιρειών στην Σερβία AD FABRIKA SECERA “SAJKASKA” και AD FABRIKA SECERA “CRVENKA”) ανήλθε σε 49.313,63 χιλ. € μειωμένος κατά 35,21% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Σημειώνεται ότι, στη μείωση αυτή του κύκλου εργασιών, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο της περσινής χρήσης, συνέβαλαν ιδίως η αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής ζάχαρης, οι συνθήκες του ανταγωνισμού και συνακόλουθα η σημαντική μείωση της τιμής της ζάχαρης. Επιπρόσθετα, η παραπάνω μείωση των τιμών επηρέασε αρνητικά την αποτίμηση των αποθεμάτων, με αποτέλεσμα να οδηγήσει σε πρόσκαιρα αρνητικά μικτά αποτελέσματα για την εταιρεία.

Ως εκ τούτου, το Μικτό Περιθώριο Κέρδους της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. διαμορφώθηκε σε (2,69%) έναντι 14,74% της περσινής περιόδου. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε 6,96% έναντι 22,65% της περσινής περιόδου.

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. διαμορφώθηκαν σε (2.440,47) χιλ. € έναντι 5.262,34 χιλ. € της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε κέρδη 290,34 χιλ. € έναντι κερδών 14.233,02 χιλ. €.

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. παρουσίασαν ζημίες (6.203,03) χιλ. € έναντι κερδών 713,54 χιλ. € της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο διαμορφώθηκε σε (4.603,93) χιλ. € έναντι 8.613,58 χιλ. € της περσινής περιόδου.

Τέλος τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρίας μετά φόρων παρουσίασαν ζημίες (6.079,70) χιλ. € έναντι κερδών 236,57 χιλ. € της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Tα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων παρουσίασαν ζημίες (5.091,28) χιλ. € έναντι κερδών 7.562,60 χιλ. € της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01/07/2013 - 30/09/2013 θα είναι διαθέσιμα, μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ebz.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr).


Eπιστροφή...