Δελτία Τύπου 2013

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Οικονομικό Ημερολόγιο 2013

12/09/2013

Οικονομικό Ημερολόγιο 2013

 

 

H εταιρεία « Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. » ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο 2013, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών:

 

Ημερομηνία ανακοίνωσης Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων : 18/09/2013

 

Ημερομηνία δημοσίευσης Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων : 18/09/2013

 

Ημερομηνία ενημέρωσης αναλυτών : 18/09/2013 (στις 12.30 μμ στα γραφεία της εταιρίας)

 

Ημερομηνία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων : 24/9/2013

 

Ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων : 22/11/2013

 

Η εταιρεία δεν θα προτείνει τη διανομή μερίσματος για το οικονομικό έτος 2012/2013.

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού προηγουμένως ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.

 

 

Financial Calendar of 2013

 

 

The company “Hellenic Sugar Industry S.A.” announces the Financial Calendar of 2013, according to article 4.1.4.3.1 of Athens Exchange Regulation:

 

Annual Financial Results Announcement Date : 18/09/2013

 

Annual Financial Statements Publication Date : 18/09/2013

 

Analyst Briefing Date : 18/09/2013 (at 12.30 p.m., to company’s head office)

 

Date of Extraordinary General Meeting of Shareholders : 24/09/2013

 

Date of Annual General Meeting of Shareholders : 22/11/2013

               

The company will not propose the distribution of any dividend for the financial year 2012/2013.

 

The Company reserves the right to change the above dates following relevant notification to the Investors.


Eπιστροφή...