Δελτία Τύπου 2013

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου - Απαντήσεις σε Επιστολή - Ερωτήματα της Ε.Κ.

28/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη, 28/3/2013

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

 

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε., κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (αρ.πρωτ.1257/27.03.2013) που υποβλήθηκε σε συνέχεια των πρόσφατων εξελίξεων στην Κύπρο και με στόχο την προστασία των επενδυτών και της εύρυθμης λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

 

α)   Δεν υφίστανται καταθέσεις του Ομίλου και της εταιρείας άνω των 100.000 ευρώ που να τηρούνται είτε στην Τράπεζα Κύπρου, είτε στην CPB.

β)   Δεν υφίσταται οποιαδήποτε έκθεση του Ομίλου και της εταιρείας σε κινητές αξίες (όπως μετοχές, ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω Τραπεζών.

γ)   Το ποσοστό του κύκλου εργασιών που αφορά την αγορά της Κύπρου κατά το α’ εξάμηνο της χρήσης 1/7/2012-30/6/2013 ανέρχεται σε 1,07% για τον Όμιλο και σε 1,56% για την εταιρεία.

δ)   Λόγω της μικρής έκθεσης του Ομίλου και της εταιρείας στην αγορά της Κύπρου, δεν αναμένεται ουσιαστική επίπτωση στον κύκλο εργασιών, τα αποτελέσματα και την οικονομική θέση της εταιρείας.

ε)   Ο Όμιλος διαθέτει συμμετοχή 100% στην ανενεργή εταιρεία “Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης - Κύπρος Ltd.”, γεγονός που επίσης δεν αναμένεται να επηρεάσει την οικονομική κατάσταση του Ομίλου.


Eπιστροφή...