Δελτία Τύπου 2013

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου της 18/09/2013 - Σχολιασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης 2012/2013

18/09/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ε.Β.Ζ. Α.Ε.

Χρήσης 2012/2013

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.» στη συνεδρίασή του την Δευτέρα 16/09/2013 ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου της για τη χρήση 01/07/2012 έως 30/06/2013. Σύμφωνα με τα εγκριθέντα οικονομικά στοιχεία ο κύκλος των εργασιών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθε σε 161,19 εκ. € μειωμένος κατά 8,05% έναντι της αντίστοιχης περσινής χρήσης. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών εταιρειών στην Σερβία AD FABRIKA SECERA “SAJKASKA” και AD FABRIKA SECERA “CRVENKA”) ανήλθε σε 228,35 εκ. € μειωμένος κατά 0,27% έναντι της περσινής χρήσης.

Το Μικτό Περιθώριο Κέρδους της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθε σε 15,16% έναντι 16,30% της περσινής χρήσης. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε 19,45% έναντι 23,24% της περσινής χρήσης.

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. διαμορφώθηκαν σε ζημίες 3,31 εκ. € έναντι κερδών 10,63 εκ. € της αντίστοιχης περσινής χρήσης. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε κέρδη 11,08 εκ. € έναντι κερδών 26,25 εκ. €.

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. παρουσίασαν ζημιές 11,37 εκ. € έναντι ζημιών 994 χιλ. € της αντίστοιχης περσινής χρήσης. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο διαμορφώθηκε σε ζημίες 11,29 εκ. € έναντι κερδών 232 χιλ. € της περσινής χρήσης.

Τέλος τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρίας μετά φόρων παρουσίασαν ζημίες 9,80 εκ. € έναντι κερδών 2,32 εκ. € της αντίστοιχης περσινής χρήσης. Tα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων παρουσίασαν ζημίες 10,73 εκ. € έναντι κερδών 2,96 εκ. €  της αντίστοιχης περσινής χρήσης.

Σημειώνεται ότι η χρήση επιβαρύνθηκε με έκτακτα έξοδα απομείωσης αξίας επενδυτικών ακινήτων, αναβαλλόμενης φορολογίας, καθώς και με προβλέψεις για ενδεχόμενες απομειώσεις απαιτήσεων.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 01/07/2012 – 30/06/2013 είναι διαθέσιμη, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ebz.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr).


Eπιστροφή...