Δελτία Τύπου 2005

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων

25/10/2005

Δελτίο Τύπου - Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. ανακοινώνει: «1) Μείωση 15,79% σημείωσε ο κύκλος εργασιών της εταιρίας κατά την τρέχουσα χρήση (1.7.2004-30.6.2005) σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα και ανήλθε σε 208.806 χιλ. ευρώ έναντι 247.949 χιλ. ευρώ της προηγούμενης. 2) Το μικτό περιθώριο κέρδους παρουσίασε αύξηση 8,47% (13,83% έναντι 12,75% της προηγούμενης). 3) Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDΑ) μειώθηκαν κατά 33,03% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 4) Τέλος τα συνολικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 62,65% (9.723 χιλ. ευρώ έναντι 5.978 χιλ. ευρώ) της προηγούμενης. Στοιχεία Ενοποιημένου Ισολογισμού: Τα στοιχεία που παρατίθενται κατωτέρω αφορούν τον τρίτο Ενοποιημένο Ισολογισμό της μητρικής και των θυγατρικών εταιρειών και αφορούν την περίοδο 01/07/2004 έως και 30/06/2005. Στον τρίτο Ενοποιημένο Ισολογισμό περιλαμβάνονται εκτός της Μητρικής και οι θυγατρικές εταιρείες: 1. AD FABRIKA SECERA SAJKASKA ZABALJ - ΣΕΡΒΙΑ, 2. AD FABRIKA SECERA CRVENKA CRVENKA - ΣΕΡΒΙΑ, 3. Ε.Β.Ζ ΚΥΠΡΟΣ Λ.Δ.Τ - ΚΥΠΡΟΣ, 4. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΖΑΧΑΡΗ ΑΕ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (τελεί υπό εκκαθάριση). 1) Μείωση 1,46% σημείωσε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου εταιρειών της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης ΑΕ κατά την χρήση 01.07.2004-30.06.2005 και ανήλθε σε 264.180 χιλ. ευρώ έναντι 268.103 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής. 2) Το μικτό περιθώριο κέρδους παρουσίασε αύξηση 79,68% (20,25% έναντι 11,27% της περσινής). 3) Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 181,88% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 4) Τέλος τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου προ φόρων, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας παρουσίασαν κέρδη 14.729 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 1.068 χιλ. ευρώ της περσινής χρήσης. Εγκρίθηκαν από το Δ.Σ της Εταιρείας κατά την Συνεδρίαση του της 14ης Οκτωβρίου 2005 (θέμα 2ο) ο Ισολογισμός της 30ης Ιουνίου 2005 χρήσης 1/7/2004 - 30/6/2005 και ο τρίτος Ενοποιημένος Ισολογισμός της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ. Οι ανωτέρω Ισολογισμοί θα δημοσιευθούν την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2005 στις εφημερίδες: ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟ, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.»


Eπιστροφή...