Δελτία Τύπου 2005

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων

26/08/2005

Δελτίο Τύπου - Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «1) Μείωση 15,79% σημείωσε ο κύκλος εργασιών της εταιρίας κατά το Δωδεκάμηνο της τρέχουσας χρήσης (1.7.2004-30.6.2005) σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα και ανήλθε σε 208.806 χιλ. ευρώ έναντι 247.949 χιλ. ευρώ της προηγούμενης. 2) Το μικτό περιθώριο κέρδους παρουσίασε αύξηση 8,47% (13,83% έναντι 12,75% της προηγούμενης). 3) Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDΑ) μειώθηκαν κατά 33,03% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 4) Τέλος τα συνολικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 32,78% (7.109 χιλ. ευρώ έναντι 5.354 χιλ. ευρώ) της προηγούμενης. Στοιχεία Ενοποιημένης Λογιστικής Κατάστασης. Τα στοιχεία που παρατίθενται κατωτέρω αφορούν την Συνοπτική Ενοποιημένη Λογιστική Κατάσταση της μητρικής και των θυγατρικών εταιρειών και αφορούν την περίοδο 01/07/2004 έως και 30/06/2005. Στην ενοποιημένη Λογιστική Κατάσταση περιλαμβάνονται εκτός της Μητρικής και οι θυγατρικές εταιρείες: 1. AD FABRIKA SECERA «SAJKASKA» ZABALJ - ΣΕΡΒΙΑ. 2. AD FABRIKA SECERA «CRVENKA» CRVENKA - ΣΕΡΒΙΑ. 3. Ε.Β.Ζ ΚΥΠΡΟΣ Λ.Δ.Τ - ΚΥΠΡΟΣ. 4. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΖΑΧΑΡΗ ΑΕ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (τελεί υπό εκκαθάριση). 1) Μείωση 1,46% σημείωσε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου εταιρειών της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης ΑΕ κατά το Δωδεκάμηνο της τρέχουσας χρήσης (01.07.2004-30.06.2005) σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα και ανήλθε σε 264.180 χιλ. ευρώ έναντι 268.103 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. 2) Το μικτό περιθώριο κέρδους παρουσίασε αύξηση 79,68% (20,25% έναντι 11,27% της περσινής). 3) Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων , φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 181,88% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 4) Τέλος τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου προ φόρων, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας παρουσίασαν κέρδη 11.969 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 1.883 χιλ. ευρώ της περσινής αντίστοιχης περιόδου (αύξηση 735,60%).»


Eπιστροφή...