Δελτία Τύπου 2014

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30.06.2014

30.09.2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ε.Β.Ζ. Α.Ε.

Χρήσης 2013/2014

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.» στη συνεδρίασή του την Δευτέρα 29/09/2014 ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου της για τη χρήση 01/07/2013 έως 30/06/2014.

Σύμφωνα με τα εγκριθέντα οικονομικά στοιχεία ο κύκλος των εργασιών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθε σε 101.510 χιλ. € μειωμένος κατά 37,03% έναντι της αντίστοιχης περσινής χρήσης. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών εταιρειών στην Σερβία AD FABRIKA SECERA “SAJKASKA” και AD FABRIKA SECERA “CRVENKA”) ανήλθε σε 176.826 χιλ. € μειωμένος κατά 22,57% έναντι της περσινής χρήσης. Στη μείωση του κύκλου εργασιών σε σχέση με την περσινή χρήση, συνέβαλαν ιδίως η μείωση των πωλήσεων ως αποτέλεσμα των νέων συνθηκών του ανταγωνισμού και της κατάρρευσης της τιμής πώλησης της ζάχαρης στην εγχώρια αγορά.

Ως εκ τούτου, το Μικτό Περιθώριο Κέρδους της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθε σε -9,33% έναντι 15,16% της προηγούμενης χρήσης. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε 4,09% έναντι 19,45% της περσινής χρήσης.

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθαν σε ζημιές 44.490 χιλ. € έναντι ζημιών 3.306 χιλ. € της προηγούμενης χρήσης. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε ζημιές 33.385 € έναντι κερδών 11.078 χιλ. €.

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. παρουσίασαν ζημιές 57.312 χιλ. € έναντι ζημιών 11.372 χιλ. € της αντίστοιχης περσινής χρήσης. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε ζημιές 57.400  χιλ. € έναντι ζημιών 11.287 χιλ. € της περσινής χρήσης.

Τέλος τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρίας μετά φόρων παρουσίασαν ζημιές 48.774 χιλ. € έναντι ζημιών 9.797 χιλ. € της αντίστοιχης περσινής χρήσης. Tα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων παρουσίασαν ζημιές 49.924 χιλ. € έναντι ζημιών 10.852 χιλ. €  της αντίστοιχης περσινής χρήσης.

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με έκτακτα έξοδα προβλέψεων απομείωσης επισφαλών απαιτήσεων ποσού € 24,76 εκατ. (προηγούμενη χρήση € 14,23 εκατ.) και της αξίας επενδυτικών ακινήτων € 4,2 εκατ. (προηγούμενη χρήση € 2,6 εκατ.).

 

Η εταιρία λειτουργεί σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και δυσμενές χρηματοοικονομικό περιβάλλον, που κατέστησε απολύτως αναγκαία την αναδιάρθρωση και προσαρμογή της στις νέες δύσκολες συνθήκες της αγοράς.

Η επίτευξη των στόχων των συγκεκριμένων δράσεων αναδιάρθρωσης που προβλέπει η εγκεκριμένη μελέτη βιωσιμότητας της εταιρίας όπως παρουσιάζονται στις Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων της κλειόμενης χρήσης, σε συνδυασμό με την σταθεροποίηση και βελτίωση των τιμών της ζάχαρης που βρίσκονται στα ιστορικά χαμηλότερα σημεία της αγοράς, εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν στην ανάκαμψη της εταιρίας στο μέλλον.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 01/07/2013 – 30/06/2014 είναι διαθέσιμη, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ebz.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).


Eπιστροφή...