Δελτία Τύπου 2014

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός Αποτελεσμάτων Περιόδου 01.07.2013 - 31.03.2014

30/05/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ε.Β.Ζ. Α.Ε.

Περιόδου 01.07.2013 – 31.03.2014

Χρήσης 2013/2014

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.» στη συνεδρίασή του την Τετάρτη 28/05/2014 ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου της για την περίοδο 01/07/2013 έως 31/03/2014.

Σύμφωνα με τα εγκριθέντα οικονομικά στοιχεία ο κύκλος των εργασιών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθε σε 82.368,05 χιλ. € μειωμένος κατά 35,95% έναντι της αντίστοιχης περσινής χρήσης. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών εταιρειών της Σερβίας) ανήλθε σε 139.034,12 χιλ. € μειωμένος κατά 22,70% έναντι της περσινής χρήσης. Σημειώνεται ότι στη μείωση αυτή του κύκλου εργασιών σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο της περσινής χρήσης, συνέβαλαν ιδίως η μείωση των πωλήσεων ως αποτέλεσμα των υψηλών αποθεμάτων στην παγκόσμια αγορά, των συνθηκών του ανταγωνισμού και της σημαντικής μείωσης της τιμής πώλησης της ζάχαρης στην εγχώρια αγορά.

Ως εκ τούτου, το Μικτό Περιθώριο Κέρδους της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθε σε -6,34% έναντι 15,18% της περσινής χρήσης. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε 7,67% έναντι 20,09% της περσινής χρήσης.

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθαν σε ζημιές 15.542,26 χιλ. € έναντι κερδών 5.059,08 χιλ. € της αντίστοιχης περσινής χρήσης. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε ζημιές 4.643,38 € έναντι κερδών 17.831,22 χιλ. €.

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. παρουσίασαν ζημιές 27.394,73 χιλ. € έναντι ζημιών 7.280,87 χιλ. € της αντίστοιχης περσινής χρήσης. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε ζημιές 19.633,90  χιλ. € έναντι κερδών 3.082,07 χιλ. € της περσινής χρήσης.

Τέλος τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρίας μετά φόρων παρουσίασαν ζημιές 26.101,81 χιλ. € έναντι ζημιών 3.477,99 χιλ. € της αντίστοιχης περσινής χρήσης. Tα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων παρουσίασαν ζημιές 19.189,29 χιλ. € έναντι κερδών 5.901,53 χιλ. €  της αντίστοιχης περσινής χρήσης.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01/07/2013 - 31/03/2014 θα είναι διαθέσιμα, μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ebz.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) από την Παρασκευή 30/05/2014.


Eπιστροφή...