Δελτία Τύπου 2015

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου 24.09.2015 - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

24/09/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ  Α.Ε.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34, 54110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΡ.Μ.ΑΕ 8246/06/Β/86/11

Θεσσαλονίκη, 24/09/2015

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

 

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ», σύμφωνα με τον ν.3556/2007 και την παράγραφο 4.1.3.3  του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιεί τα ακόλουθα :

 

Την Τετάρτη 23/09/2015 και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, στο Ξενοδοχείο PORTO PALACE, 26ης Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη, όπου παρέστησαν αυτοπροσώπως ή διΆ αντιπροσώπου (7) μέτοχοι που εκπροσωπούν 30.351.351 κοινές ανώνυμες μετοχές (και 30.351.351 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 36.748.909 κοινών ανώνυμων μετοχών (και 36.748.909 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 82,59% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση, ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, έλαβε με έγκυρη ψηφοφορία αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1Ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Ευρώ μηδέν και εβδομήντα τριών λεπτών (¤0,73) σε Ευρώ μηδέν και τριάντα λεπτών (¤0,30) ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920, προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας.

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.351.351

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,59%

 

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.351.351

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,59%

 

ΘΕΜΑ 2Ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία 82,59% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, την πρόβλεψη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού της κάλυψης κατΆ εφαρμογή του άρθρου 13α του κ.ν. 2190/1920, την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Εταιρείας, να διαθέσει τις μετοχές που τυχόν θα παραμείνουν αδιάθετες και να ρυθμίσει εν γένει τα θέματα που αφορούν την αύξηση και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.351.351

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,59%

 

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.351.341

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,59%

 

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν παρών: 10

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 0,00003%

 

ΘΕΜΑ 3Ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία 82,59% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 3 του καταστατικού σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις και κωδικοποίηση αυτού. Έτσι, στο άρθρο 3 προστίθεται στο τέλος παράγραφος 12 ως εξής:

12.   Με την από 23/09/2015 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από εβδομήντα τρία λεπτά (0,73) εκάστης σε τριάντα λεπτά (0,30) εκάστης και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των ένδεκα εκατομμυρίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτών (11.024.672,70) και αποτελείται από τριάντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες εννέα (36.748.909) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας  τριάντα λεπτών (0,30 ευρώ) εκάστης.

Στη συνέχεια με την από 23/9/2015 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μέχρι του ποσού των τριάντα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και δέκα λεπτών (¤36.438.722,10) με καταβολή μετρητών με την έκδοση έως εκατόν είκοσι ένα εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων και τετρακοσίων επτά (121.462.407) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας Ευρώ τριάντα λεπτών (¤0,30), οι οποίες θα διατεθούν στους παλαιούς μετόχους της Εταιρείας κατΆ ενάσκηση του δικαιώματός τους προτίμησης.

Έτσι το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας  θα ανέρχεται πλέον σε σαράντα επτά εκατομμύρια τετρακόσια εξήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (47.463.394,80 ευρώ), διηρημένο σε  εκατόν πενήντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες ένδεκα χιλιάδες τριακόσιες δέκα έξι (158.211.316)  ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας  τριάντα λεπτών (0,30 ευρώ) εκάστης.

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.351.351

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,59%

 

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.351.341

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,59%

 

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν παρών: 10

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 0,00003%

 

ΘΕΜΑ 4Ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία 82,59% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την επικύρωση:

Α)  της εκλογής την 16/03/2015 του κ. Δημητρίου Γιαννακίδη ως Πρόεδρου & Διευθύνοντος Σύμβουλου - εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος την 16/03/2015 κ. Λάμπρου Χαραλάμπους.

Β)  της εκλογής την 23/03/2015 του κ. Κυπαρισσίδη-Κοκκινίδη Γεωργίου ως Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος την 31/10/14 πρώην Προέδρου κ. Μπέτση.

Γ)  της εκλογής την 30/03/2015 των κ.κ. Χασανίδη Πέτρου, Σεμασή Συμεών, Τσικλιά Κρίτωνα, Αποστολόπουλου Αθανάσιου και Παναγή Ιωάννη μετά την παραίτηση των κ.κ. Φεφέ Μιχαήλ,  Μελέτη Γεωργίου, Μόκου Ελένης και Δημητρίου Δημήτριου.

Δ)  της εκλογής την 29/06/2015 του κ. Μουρατίδη Αναστάσιου ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. στη θέση του παραιτηθέντος κ. Σεμασή Συμεών.

 

Έτσι, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβούλιου, το οποίο εκλέγεται με 5ετή θητεία που λήγει στις 15/03/2020, έχει ως εξής:

 

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Κυπαρισσίδης-Κοκκινίδης Γεώργιος

Πρόεδρος Δ.Σ. - Εκτελεστικό μέλος

Γιαννακίδης Δημήτριος

Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος

Χασανίδης Πέτρος

Εκτελεστικό μέλος

Μουρατίδης Αναστάσιος

Μη Εκτελεστικό μέλος

Τσικλιάς Κρίτων

Μη Εκτελεστικό μέλος

Αποστολόπουλος Αθανάσιος

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

Παναγής Ιωάννης

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.351.351

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,59%

 

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.351.341

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,59%

 

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν κατά: 10

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 0,00003%

 

ΘΕΜΑ 5Ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση:

Α) της εκλογής των κ.κ. Αποστολόπουλου Αθανάσιου, Σεμασή Συμεών και Παναγή Ιωάννη  ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου την 30/03/2015.

Β) της εκλογής του κ. Τσικλιά Κρίτωνα ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου την 04/05/2015, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Σεμασή.

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.351.351

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,59%

 

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.351.351

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,59%

 

ΘΕΜΑ 6Ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό των κ.κ. Αποστολόπουλου Αθανάσιου και Παναγή Ιωάννη ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.351.351

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,59%

 

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.351.351

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,59%

 

ΘΕΜΑ 7Ο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως εξής:

 

Αποστολόπουλος Αθανάσιος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.: Πρόεδρος

Παναγής Ιωάννης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.: Μέλος

Τσικλιάς Κρίτων, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.: Μέλος

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας:

Συνολικός αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων: 30.351.351

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,59%

 

Αριθμός μετοχών και έγκυρων ψήφων που ψήφισαν υπέρ: 30.351.351

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 82,59%

 

                                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.


Eπιστροφή...