Δελτία Τύπου 2015

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου 18.09.2015 - Τροποποίηση Καταστατικού

18.09.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη, 18/09/2015

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Σε εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 2 του νόμου 3556/30-04-2007 και ενόψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23-09-2015, η Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ ανακοινώνει ότι προτίθεται να τροποποιήσει το άρθρο 3 του Καταστατικού της. Ακολούθως παρατίθεται το σχέδιο τροποποίησης:

 

Στο άρθρο 3 προστίθεται στο τέλος παράγραφος 12 ως εξής:

12.    Με την από 23/09/2015 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από εβδομήντα τρία λεπτά (0,73) εκάστης σε τριάντα λεπτά (0,30) εκάστης και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των ένδεκα εκατομμυρίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτών (11.024.672,70) και αποτελείται από τριάντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες εννέα (36.748.909) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας  τριάντα λεπτών (0,30 ευρώ) εκάστης.

Στη συνέχεια με την από 23/9/2015 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μέχρι του ποσού των τριάντα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και δέκα λεπτών (¤36.438.722,10) με καταβολή μετρητών με την έκδοση έως εκατόν είκοσι ένα εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων και τετρακοσίων επτά (121.462.407) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας Ευρώ τριάντα λεπτών (¤0,30), οι οποίες θα διατεθούν στους παλαιούς μετόχους της Εταιρείας κατΆ ενάσκηση του δικαιώματός τους προτίμησης.

Έτσι το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας  θα ανέρχεται πλέον σε σαράντα επτά εκατομμύρια τετρακόσια εξήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (47.463.394,80 ευρώ), διηρημένο σε  εκατόν πενήντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες ένδεκα χιλιάδες τριακόσιες δέκα έξι (158.211.316)  ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας  τριάντα λεπτών (0,30 ευρώ) εκάστης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ


Eπιστροφή...