Δελτία Τύπου 2015

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου 28/11/2014 Οικονομικά Αποτελέσματα Τριμήνου

28/11/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ε.Β.Ζ. Α.Ε.

Περιόδου 01.07.2014 – 30.09.2014

Χρήσης 2014/2015

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.» στη συνεδρίασή του την Δευτέρα 24/11/2014 ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου της για την περίοδο 01/07/2014 έως 30/09/2014.

Σύμφωνα με τα εγκριθέντα οικονομικά στοιχεία ο κύκλος των εργασιών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθε σε 23.052,09 χιλ. € μειωμένος κατά 31,41% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών εταιρειών της Σερβίας) ανήλθε σε 45.042,33 χιλ. € μειωμένος κατά 8,66% έναντι της περσινής περιόδου. Σημειώνεται ότι στη μείωση αυτή του κύκλου εργασιών σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο της περσινής περιόδου, συνέβαλαν ιδίως η μείωση των πωλήσεων ως αποτέλεσμα των νέων συνθηκών του ανταγωνισμού και της κατάρρευσης της τιμής πώλησης της ζάχαρης στην εγχώρια αγορά. Επιπρόσθετα, η παραπάνω μείωση των τιμών επηρέασε αρνητικά την αποτίμηση των αποθεμάτων, με αποτέλεσμα να οδηγήσει σε πρόσκαιρα αρνητικά μικτά αποτελέσματα για την εταιρεία.

Ως εκ τούτου, το Μικτό Περιθώριο Κέρδους της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθε σε -10,52% έναντι -2,69% της περσινής περιόδου. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε -1,81% έναντι 6,96% της περσινής περιόδου.

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθαν σε ζημιές 2.577,08 χιλ. € έναντι ζημιών 2.440,47 χιλ. € της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε ζημιές 2.692,78 € έναντι κερδών 290,34 χιλ. € της περσινής περιόδου.

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. παρουσίασαν ζημιές 6.377,25 χιλ. € έναντι ζημιών 6.203,03 χιλ. € της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε ζημιές 7.381,63  χιλ. € έναντι ζημιών 4.603,93 χιλ. € της περσινής περιόδου.

Τέλος τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρίας μετά φόρων παρουσίασαν ζημιές 6.245,60 χιλ. € έναντι ζημιών 6.079,70 χιλ. € της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Tα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων παρουσίασαν ζημιές 7.630,61 χιλ. € έναντι ζημιών 5.091,28 χιλ. €  της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Η εταιρία λειτουργεί σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και δυσμενές χρηματοοικονομικό περιβάλλον, που κατέστησε απολύτως αναγκαία την αναδιάρθρωση και προσαρμογή της στις νέες δύσκολες συνθήκες της αγοράς.

Η επίτευξη των στόχων των συγκεκριμένων δράσεων αναδιάρθρωσης που προβλέπει η εγκεκριμένη μελέτη βιωσιμότητας της εταιρίας όπως παρουσιάζονται στις Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου, σε συνδυασμό με την σταθεροποίηση και βελτίωση των τιμών της ζάχαρης που βρίσκονται στα ιστορικά χαμηλότερα σημεία της αγοράς, εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν στην ανάκαμψη της εταιρίας στο μέλλον.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01/07/2014 - 30/09/2014 θα είναι διαθέσιμα, μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ebz.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) από την Παρασκευή 28/11/2014.


Eπιστροφή...