Δελτία Τύπου 2015

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου 20.08.2015 - Απάντηση σε Ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

20/08/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη, 20/08/2015

 

Απάντηση σε Ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. σε απάντηση της με αρ.πρωτ.2884/19.8.2015 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου που την αφορούν, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα εξής:

Στο πλαίσιο της λειτουργικής αναδιάρθρωσης της ΕΒΖ ΑΕ και της εκπόνησης σχεδίου επιχειρηματικής δράσης (business plan) εξετάζονται πάσης φύσεως εμπορικές ή άλλες στρατηγικού χαρακτήρα συμφωνίες. Υπό το ως άνω πρίσμα, κλιμάκια ομίλου εταιρειών επισκέπτονται τις ημέρες αυτές τις εγκαταστάσεις της ΕΒΖ ΑΕ και συναντώνται με στελέχη της εταιρείας. Κατά τα λοιπά και καθορίζοντας στην προσήκουσα διάσταση δηλώσεις που αποδίδονται σε νομίμους εκπροσώπους της εταιρείας, ουδεμία πρόσκληση για υποβολή οποιασδήποτε πρότασης συνεργασίας έχει υποβληθεί από οποιοδήποτε εμπλεκόμενο μέρος, καθώς επίσης ουδεμίας μορφής δέσμευση υφίσταται για την ΕΒΖ ΑΕ, ενώ το χρονοδιάγραμμα των ως άνω συναντήσεων παραμένει ανοικτό.

Αυτονόητα η ΕΒΖ ΑΕ θα ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το επενδυτικό κοινό και κάθε αρμόδια Αρχή για κάθε σχετική εξέλιξη.

Η παρούσα δημοσιοποιείται κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.


Eπιστροφή...