Δελτία Τύπου 2015

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου 06.03.2015

06/03/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη, 06/03/2015

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σε συνέχεια της από 05.03.2015 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών, σύμφωνα με την οποία η μετοχή της εταιρίας «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΕ» μεταφέρεται στην Κατηγορία Επιτήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.4(ε) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και σε συνέπεια με την δημοσιευμένη στις 27.02.2015 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της 31.12.2014, η εταιρία δηλώνει τα εξής:

 

·         Η εταιρία αντιμετωπίζει χρηματοοικονομικά, λειτουργικά και διαρθρωτικά προβλήματα, ζημιογόνες χρήσεις, προβλήματα ρευστότητας ως αποτέλεσμα της κατάρρευσης των τιμών ζάχαρης στην αγορά και της συνακόλουθης μείωσης των πωλήσεων, του κύκλου εργασιών  και του περιθωρίου κέρδους λόγω του υψηλού παραγωγικού, βιομηχανικού και λειτουργικού κόστους καθώς και του σκληρού ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά. Το  ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η εταιρία, τα παραπάνω χρηματοοικονομικά και διαρθρωτικά προβλήματά και συνακόλουθα η έλλειψη ταμειακής ρευστότητας, καθιστά απολύτως αναγκαία την προσαρμογή της στις νέες δύσκολες συνθήκες της αγοράς. Κύριος στόχος της αναγκαίας αυτής προσαρμογής ήταν και είναι η δραστική μείωση του υψηλά διαμορφωμένου κόστους παραγωγής ελληνικής ζάχαρης, η μείωση των λειτουργικών της εξόδων, η αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανεισμού της και η επακόλουθη βελτίωση των αποτελεσμάτων της  σε βάθος πενταετίας.

 

·         Η εταιρία, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, έχει  αναθέσει σε εγνωσμένου κύρους εταιρία Συμβούλων την εκπόνηση μελέτης αναδιάρθρωσης της. Η  Διοίκηση της εταιρίας  έχει υποβάλλει τη μελέτη στην πιστώτρια Τράπεζα, ενώ αυτή  έχει ήδη  τεθεί  σε εφαρμογή με σκοπό την λειτουργική της αναδιάρθρωση. Τα πρώτα στάδια της αναδιάρθρωσης αυτής έχουν υλοποιηθεί και αναλύονται στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της 31.12.2014. Επιπλέον, η  Διοίκηση της εταιρίας έχει υποβάλει αίτημα στην πιστώτρια Τράπεζα για τον επανακαθορισμό των όρων των δανειακών της υποχρεώσεων.

 

·         Στο πλαίσιο αυτό η πιστώτρια Τράπεζα χορήγησε στην εταιρία μέσα στον μήνα Ιανουάριο 2015, πρόσθετη χρηματοδότηση ποσού € 10.570 χιλ. με το οποίο προέβη σε μερική εξόφληση των τευτλοπαραγωγών. Η εταιρία όφειλε στους τευτλοπαραγωγούς το συνολικό ποσό των 19,1 εκατ. €, έχει ήδη καταθέσει ανάλογο αίτημα χρηματοδότησης του υπολοίπου ποσού των 8,53 εκατ. € και αναμένει την έγκρισή του από την Τράπεζα για  την αποπληρωμή τους.

 

·         Όλες οι λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές της ΕΒΖ ΑΕ (για τις οποίες ήδη έχει κατατεθεί ανάλογο αίτημα χρηματοδότησής τους στην πιστώτρια Τράπεζα) βαίνουν μειούμενες, ακολουθώντας συγκεκριμένο πρόγραμμα αποπληρωμών και η εταιρία βρίσκεται σε συνεχή διαδικασία διαπραγμάτευσης για την περαιτέρω ρύθμισή τους.

 

Η επίτευξη των στόχων και ωφελειών του σχεδίου αναδιάρθρωσης όπως παρουσιάζονται στις Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου σε συνδυασμό με την ανάκαμψη και τη σταθεροποίηση των τιμών της ζάχαρης που βρίσκονται στα ιστορικά χαμηλότερα σημεία της αγοράς και την αναγκαία αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανείου της (την οποία η εταιρία έχει ήδη αιτηθεί στην Τράπεζα), εκτιμάται ότι θα  οδηγήσει  στην δυνατότητα εξυπηρέτησης σε βάθος χρόνου του αναδιαρθρωμένου χρέους της, στην βελτίωση των αποτελεσμάτων της  και, ως αποτέλεσμα, στην ενίσχυση της καθαρής θέσης της. Ήδη η τιμή της ζάχαρης έχει σταθεροποιηθεί και εκτιμάται ότι θα υπάρξει διορθωτική κίνηση προς υψηλότερα επίπεδα.


Eπιστροφή...