Δελτία Τύπου 2007

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου

08/08/2007

         Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ ανακοινώνει ότι με την υπ΄αριθμ. 485/7-8-07 απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς , η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. διορίστηκε ως το αρμόδιο μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την διενέργεια της εκποίησης των 448,00 μετοχών της Εταιρίας μας, οι οποίες προέρχονται από αδιάθετα κλασματικά υπόλοιπα που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού μας κεφαλαίου (Ημερομηνία έγκρισης ΓΣ. 10/11/2006).Η εκποίηση των κλασματικών υπολοίπων θα διενεργηθεί την 20η Αυγούστου 2007,ημέρα Δευτέρα ,κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.Η τιμή εκκίνησης για την εκποίηση των μετοχών δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την αμέσως προηγούμενη από την εκποίηση τιμή κλεισίματος σε ποσοστό μεγαλύτερο του 2%.Το προϊόν της εκποίησης θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όπου θα προσέρχονται οι Μέτοχοι που δικαιούνται να εισπράξουν τα δικαιώματά τους.Το αποτέλεσμα της εκποίησης, η έναρξη πληρωμής και τα δικαιολογητικά που θα καταθέσει κάθε Μέτοχος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, θα γίνουν γνωστά με νεώτερη ανακοίνωση της Εταιρίας.-


Eπιστροφή...