Δελτία Τύπου 2007

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου

14/06/2007

Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ στα πλαίσια της ενημέρωσης του Χ.Α και του επενδυτικού κοινού ανακοινώνει ότι :Στα δημοσιευμένα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1/7/2006 έως 31/12/2006, στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ στις 28/02/2007 και συγκεκριμένα  στα Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων περιόδου από    01/07/06 έως 31/12/06 της Εταιρίας στο κονδύλι : « Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων »  , από τυπογραφικό λάθος εμφανίστηκε ποσό € 963.238,62 αντί του ορθού ποσού € 1.963.238,62.Τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1/7/2006 έως 31/12/2006 που εστάλησαν μέσω του Συστήματος ΕΡΜΗΣ στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν έχουν αυτό το λάθος.


Eπιστροφή...