Δελτία Τύπου 2009

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 13/11/2009

Εξ αναβολής Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 16/10/2009

13/11/2009

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ 

ΑΡ.Μ.ΑΕ  8246/06/Β/86/11 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  13/11/2009

                        

Η  Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ  γνωστοποιεί τα ακόλουθα : 

Την  Παρασκευή  13/11/2009 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ πραγματοποίησε την εξ αναβολής Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στο  Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΑΣ, Πλατεία Αριστοτέλους στην Θεσσαλονίκη, με συμμετοχή (34) μετόχων που εκπροσωπούσαν 30.264.432 μετοχές επί συνόλου 36.748.909 μετοχών εχόντων δικαίωμα ψήφου ( ποσοστό 82,35%).

Στην Γενική Συνέλευση ελήφθησαν με νόμιμη ψηφοφορία αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης . 

Θέμα 1ο. Εγκρίθηκαν, παμψηφεί,  οι  Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές  Οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.07.2008 μέχρι 30.06.2009,οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ΄ αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών. 

Θέμα 2ο. Εγκρίθηκε, παμψηφεί,  η Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης  01-07-2008 έως και 30-06-2009.  

Θέμα 3ο.  Εγκρίθηκαν, παμψηφεί , οι  αμοιβές των  μελών του Δ.Σ για την χρήση 01-07-2008 έως 30-06-2009 και προεγκρίθηκαν  οι αμοιβές τους  για την επόμενη χρήση . 

Θέμα 4ο. Εγκρίθηκε, παμψηφεί, η Εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton Α.Ε με Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 127 και συγκεκριμένα ως Τακτικοί Ελεγκτές οι κ.κ. Ντζανάτος Δημήτριος με Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 11521 & Βενέτης Κωνσταντίνος με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12891 και ως Αναπληρωματικοί ο κ. Παπαγιαννόπουλος Κυπρίνος με Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ 14261 και η κα Χρυσανθοπούλου Μαρίνα με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15281 για την  χρήση  01-07-2009 έως 30-06-2010 καθώς επίσης εγκρίθηκε και η αμοιβή τους . 

Θέμα 5ο. Εγκρίθηκε, παμψηφεί, η εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα απαρτίζεται από τους κ.κ.:  Σταύρο Καλογερόπουλο, Πέτρο Γάτσο, Λάμπρο Χαραλάμπους, Κωνσταντίνο Μπλιάτζο, Γεώργιο Μάνο, Χρήστο Μωραλίδη, Μαρία Τσιακίρη, Φρειδερίκη Δημητριάδου, Βασίλη Βουρδόγλου. Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά εκλέχθηκαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Γιατρόπουλος και Ανδρέας  Κόντης.

Θέμα 6ο . Αποφασίζει ομόφωνα την σύσταση Επιτροπής Ελέγχου και ορίζει ως  μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 τους εξής :Βασίλης Βουρδόγλου – μη εκτελεστικό  μέλοςΚωνσταντίνος Γιατρόπουλος  - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλοςΑνδρέας  Κόντης  - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

Θέμα 7ο. Δεν ανακοινώθηκαν ούτε συζητήθηκαν άλλα θέματα .-


Eπιστροφή...