Δελτία Τύπου 2016

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός Αποτελεσμάτων Περιόδου 01.07.2015 - 31.12.2015

01/03/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. και του Ομίλου της

Περιόδου 01.07.2015 – 31.12.2015

Χρήσης 2015/2016

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.» στη συνεδρίασή του, την Δευτέρα 29/02/2016 ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου της για την περίοδο 01/07/2015 έως 31/12/2015.

Σύμφωνα με τα εγκριθέντα οικονομικά στοιχεία, αύξηση κατά 9,70% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. και ανήλθε σε 44.508,74 χιλ. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών εταιρειών της Σερβίας) ανήλθε σε 78.227,19 χιλ. € μειωμένος κατά 13,68% έναντι της περσινής περιόδου. Η μείωση αυτή οφείλεται στην χαμηλή παραγωγή ζάχαρης που πραγματοποιήθηκε στη Σερβία σε εθνικό επίπεδο.  

Βελτίωση παρουσίασε και το Μικτό Περιθώριο Κέρδους της Ε.Β.Ζ. Α.Ε., το οποίο ανήλθε σε -9,48% έναντι -38,98% της περσινής περιόδου, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε -1,65% έναντι -21,95% της περσινής περιόδου.

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθαν σε ζημιές 8.027,58 χιλ. € έναντι ζημιών 19.492,75 χιλ. € της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε ζημιές 6.927,52 χιλ. € έναντι ζημιών 25.521,14 χιλ. € της περσινής περιόδου.

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. παρουσίασαν ζημιές 13.556,10 χιλ. € έναντι ζημιών 28.619,87 χιλ. € της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε ζημιές 14.468,17  χιλ. € έναντι ζημιών 36.555,24 χιλ. € της περσινής περιόδου.

Τέλος τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρίας μετά φόρων παρουσίασαν ζημιές 13.659,00 χιλ. € έναντι ζημιών 31.653,92 χιλ. € της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Tα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων παρουσίασαν ζημιές 14.937,92 χιλ. € έναντι ζημιών 39.759,60 χιλ. €  της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Η Εταιρία, έχει υποβάλει στην πιστώτρια Τράπεζα επιχειρηματικό σχέδιο με βασικούς άξονες την προσθήκη νέων δραστηριοτήτων με υψηλό δείκτη κερδοφορίας και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και βελτίωση των υφιστάμενων οικονομικών μεγεθών (π.χ. κόστος παραγωγής), έχοντας ως στόχο την επίτευξη συμφωνίας αφενός για την αναδιάρθρωση των δανείων και αφετέρου την εν γένει βιώσιμη λειτουργία της. Σημειώνεται ότι, η Εταιρία βρίσκεται σε συνεχείς επαφές και συζητήσεις με την Τράπεζα  τόσο για την αξιολόγηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου όσο και για τη θετική κατάληξη της αναδιάρθρωσης των δανειακών της υποχρεώσεων προς αυτή.

Η επίτευξη των στόχων και ωφελειών του σχεδίου αναδιάρθρωσης  σε συνδυασμό με την ανάκαμψη και τη σταθεροποίηση των τιμών της ζάχαρης που βρισκόταν στα ιστορικά χαμηλότερα σημεία της αγοράς την προηγούμενη περίοδο, σε συνδυασμό με την αναγκαία αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανείου της εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στην επιστροφή της εταιρίας στην κερδοφορία, στην εξυπηρέτηση σε βάθος χρόνου του αναδιαρθρωμένου χρέους της και στην διατηρησιμότητά της.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01/07/2015 - 31/12/2015 θα είναι διαθέσιμα, μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ebz.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) από την Δεύτερα 29/02/2016


Eπιστροφή...