Δελτία Τύπου.

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Απάντηση στην Επιτροπή Κεφαλαιγοράς

25/07/2016

Θεσσαλονίκη, 22.7.2016

 

Θέμα:  «Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς»

 

Σε απάντηση του 22.7.2016 ερωτήματός της Ε.Κ, σχετικά με δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου που αφορούν στην εταιρεία μας διαλαμβάνουμε τα εξής:

 

Η παρούσα διοίκηση έχει λάβει την εντολή από το βασικό μέτοχο και από την αρμόδια πολιτική ηγεσία να υλοποιήσει όλα τα αναγκαία διαρθρωτικά μέτρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διατήρηση των άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας, η βιώσιμη λειτουργία της εταιρείας και η συνέχιση της ελληνικής τευτλοκαλλιέργειας.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για οποιοδήποτε σχεδιασμό αποτελεί ο οριστική διευθέτηση της υφιστάμενης δανειακής οφειλής ποσού 149,5 εκ ευρώ. Κατόπιν εντατικών διαπραγματεύσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο στις 20.7.2016 έκανε δεκτό το από 31.3.2016 «Σχήμα Δανειακής Αναδιάρθρωσης» και το έθεσε υπόψη του βασικού μετόχου, ενώ θα υποβληθεί και σε προσεχή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία θα συγκληθεί εντός των νομίμων προθεσμιών. Το σχέδιο αυτό προβλέπει επιγραμματικά παροχή περιόδου χάριτος δύο ετών για πληρωμές δόσεων και ενός έτους για τόκους, ρύθμιση της οφειλής σε δόσεις διάρκειας δέκα ετών και τέλος σημαντικό ποσοστό διαγραφής οφειλόμενου κεφαλαίου. Παράλληλα, συμφωνείται η παροχή νέας χρηματοδότησης συνολικού ποσού 12 εκ. ευρώ.

 

Από την πλευρά της η ΕΒΖ ΑΕ εισφέρει στη σύμβαση μέρος της ακίνητης περιουσίας της, περιουσία, η οποία σήμερα όχι μόνο δεν αποφέρει πρόσοδο για την εταιρεία, αλλά επιβαρύνει κάθε χρόνο τα αποτελέσματά της λόγω φόρων και διαφορών στη λογιστική αποτίμηση. Επιπροσθέτως, η πώληση των σερβικών θυγατρικών θα αποφέρει στην  εταιρεία άμεση ρευστότητα, προς όφελος της ελληνικής παραγωγής και τευτλοκαλλιέργειας και διασφάλιση των ανωτέρω. Η διαδικασία μεταβίβασης της ως άνω περιουσίας θα λάβει χώρα με απόλυτα διαφανή τρόπο και μέσω διεθνών διαγωνισμών.

 

Αναφορικά με το επιχειρησιακό σχέδιο (business plan), η εκπόνηση του οποίου ανατέθηκε σε εγνωσμένου κύρους διεθνή συμβουλευτικό οίκο, αυτό περιέχει τις υπό υλοποίηση δράσεις και παρεμβάσεις που μεσοπρόθεσμα και πάντως το αργότερο εντός της προσεχούς τριετίας οδηγούν την εταιρεία σε λειτουργική κερδοφορία αποδεικνύοντας την πεποίθησή μας για τη βιωσιμότητά της. Ειδικότερα περιγράφονται κάθετες τομές στις διαδικασίες της τευτλοκαλλιέργειας, της παραγωγής, νέα πολιτική πωλήσεων, καθώς και προσθήκη δραστηριοτήτων και συνεργειών στο σκοπό της εταιρείας. Επιπλέον αποτυπώνεται και το αποτέλεσμα δέσμης μέτρων εξορθολογισμού του κόστους λειτουργίας.

 

Αυτονόητα η ΕΒΖ ΑΕ θα ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το επενδυτικό κοινό και κάθε αρμόδια Αρχή για κάθε σχετική εξέλιξη.

Η παρούσα δημοσιοποιείται κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.


Eπιστροφή...