Δελτία Τύπου.

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 18-12-2019

26/11/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.»

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ 57180404000

 

Με την από 25.11.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ», καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Μητροπόλεως 34, κατά την 18 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΒΖ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΛΑΤΕΟΣ ΚΑΙ ΣΕΡΡΩΝ

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΒΖ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ


Eπιστροφή...